ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“
СЪОБЩЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 – 2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТ № BG16RFOP002-2.073-16972


На 14.09.2020 г. между Министерство на икономиката на Република България чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК), в качеството ѝ на Управляващ орган (УО) по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 (ОПИК), и „СТРОЙКОНТРОЛ КК“ ЕООД беше сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-16972-C01 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.


Проект BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 173 000 000 лева, от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 173 000 000 лева, от тях 147 050 000 лева са средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 25 950 000 лева са национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е три месеца.


Изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ цели да осигури на „СТРОЙКОНТРОЛ КК“ ЕООД оперативен капитал за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. С изпълнението на проекта се осигуряват оборотни средства, с които дружеството да посрещне част от разходите за възнаграждения на персонала, като по този начин ще се предотврати загубата на дългогодишни и ценни служители на дружеството и стабилност на работните места др. Общият ефект от изпълнението на проекта и очакваните резултати са осигуряване на икономическа стабилност и по-лесно преодоляване на последиците от пандемията COVID-19. Дата: 15.09.2020 г.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „СТРОЙКОНТРОЛ КК“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

Home | About us | Projects | Services | Contacts

 

© 2016 StroyControl